بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

BRETT

/

IRT

Brett (Based)

8,310.56388
≈ 0

USD

24h تغییرات

226.72268

(2.8%)

24h بیشترین قیمت

8,820.84736

24h کمترین قیمت

8,050.1409

(IRT)

24h ارزش بازار

999,360.87597M

(IRT)

24h حجم معاملات

119,031.47569K

راهنما

(2.8%)

8,310.56388

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

8,820.84736

24h کمترین قیمت

8,050.1409

24h ارزش بازار

(IRT)

999,360.87597M

24h حجم معاملات

(IRT)

119,031.47569K