بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

BRETT

/

USDT

Brett (Based)

0.14036
≈ 0

USD

24h تغییرات

0.00156

(1.12%)

24h بیشترین قیمت

0.15392

24h کمترین قیمت

0.13714

(USDT)

24h ارزش بازار

15,483.87591K

(USDT)

24h حجم معاملات

105,825.23219K

راهنما

(1.12%)

0.14036

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

0.15392

24h کمترین قیمت

0.13714

24h ارزش بازار

(USDT)

15,483.87591K

24h حجم معاملات

(USDT)

105,825.23219K