بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

CHZ

/

USDT

چیلیز

0.0703
≈ 0

USD

24h تغییرات

-0.00234

(-3.22%)

24h بیشترین قیمت

0.07286

24h کمترین قیمت

0.06805

(USDT)

24h ارزش بازار

7,704.901K

(USDT)

24h حجم معاملات

109,366.16977K

راهنما

(-3.22%)

0.0703

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

0.07286

24h کمترین قیمت

0.06805

24h ارزش بازار

(USDT)

7,704.90100K

24h حجم معاملات

(USDT)

109,366.16977K