بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

COMP

/

USDT

کامپوند

51.09
≈ 0

USD

24h تغییرات

-0.17

(-0.33%)

24h بیشترین قیمت

52.48

24h کمترین قیمت

51.09

(USDT)

24h ارزش بازار

5,706.96K

(USDT)

24h حجم معاملات

110,266.87

راهنما

(-0.33%)

51.09

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

52.48

24h کمترین قیمت

51.09

24h ارزش بازار

(USDT)

5,706.96K

24h حجم معاملات

(USDT)

110,266.87