بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

DEGEN

/

IRT

دیجن

384.86232
≈ 0

USD

24h تغییرات

4.7022

(1.24%)

24h بیشترین قیمت

409.70034

24h کمترین قیمت

378.312

(IRT)

24h ارزش بازار

120,970.83799M

(IRT)

24h حجم معاملات

308,984.4145K

راهنما

(1.24%)

384.86232

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

409.70034

24h کمترین قیمت

378.312

24h ارزش بازار

(IRT)

120,970.83799M

24h حجم معاملات

(IRT)

308,984.41450K