بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

DEGEN

/

USDT

دیجن

0.00666
≈ 0

USD

24h تغییرات

0.00003

(0.45%)

24h بیشترین قیمت

0.00714

24h کمترین قیمت

0.00659

(USDT)

24h ارزش بازار

1,008.28936K

(USDT)

24h حجم معاملات

147,407.6631K

راهنما

(0.45%)

0.00666

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

0.00714

24h کمترین قیمت

0.00659

24h ارزش بازار

(USDT)

1,008.28936K

24h حجم معاملات

(USDT)

147,407.66310K