بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

DYDX

/

IRT

dYdX

81,242.9616
≈ 0

USD

24h تغییرات

-1,300.8934

(-1.58%)

24h بیشترین قیمت

84,376.156

24h کمترین قیمت

80,870.562

(IRT)

24h ارزش بازار

449,232.6701M

(IRT)

24h حجم معاملات

5,427.5627K

راهنما

(-1.58%)

81,242.9616

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

84,376.156

24h کمترین قیمت

80,870.562

24h ارزش بازار

(IRT)

449,232.6701M

24h حجم معاملات

(IRT)

5,427.5627K