بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

DYDX

/

USDT

dYdX

1.4158
≈ 0

USD

24h تغییرات

-0.0256

(-1.78%)

24h بیشترین قیمت

1.4692

24h کمترین قیمت

1.4058

(USDT)

24h ارزش بازار

7,169.7399K

(USDT)

24h حجم معاملات

4,970.8198K

راهنما

(-1.78%)

1.4158

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

1.4692

24h کمترین قیمت

1.4058

24h ارزش بازار

(USDT)

7,169.7399K

24h حجم معاملات

(USDT)

4,970.8198K