بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

DYM

/

USDT

دایمنشن

1.946
≈ 0

USD

24h تغییرات

-0.1066

(-5.19%)

24h بیشترین قیمت

2.1053

24h کمترین قیمت

1.9458

(USDT)

24h ارزش بازار

6,661.6104K

(USDT)

24h حجم معاملات

3,300.2821K

راهنما

(-5.19%)

1.946

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

2.1053

24h کمترین قیمت

1.9458

24h ارزش بازار

(USDT)

6,661.6104K

24h حجم معاملات

(USDT)

3,300.2821K