بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

EGLD

/

IRT

الروند

2,057,676.6
≈ 0

USD

24h تغییرات

4,296.93

(0.21%)

24h بیشترین قیمت

2,111,701.1

24h کمترین قیمت

2,035,278.9

(IRT)

24h ارزش بازار

227,340.03M

(IRT)

24h حجم معاملات

109,870.93

راهنما

(0.21%)

2,057,676.6

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

2,111,701.1

24h کمترین قیمت

2,035,278.9

24h ارزش بازار

(IRT)

227,340.03M

24h حجم معاملات

(IRT)

109,870.93