بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

FLOW

/

IRT

فلو

34,932.1658
≈ 0

USD

24h تغییرات

-886.0762

(-2.47%)

24h بیشترین قیمت

36,358.725

24h کمترین قیمت

34,264.4991

(IRT)

24h ارزش بازار

103,855.7923M

(IRT)

24h حجم معاملات

2,948.9554K

راهنما

(-2.47%)

34,932.1658

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

36,358.725

24h کمترین قیمت

34,264.4991

24h ارزش بازار

(IRT)

103,855.7923M

24h حجم معاملات

(IRT)

2,948.9554K