بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

GLMR

/

IRT

مون بیم

12,705.728
≈ 0

USD

24h تغییرات

-76.186

(-0.6%)

24h بیشترین قیمت

12,974.0164

24h کمترین قیمت

12,535.3718

(IRT)

24h ارزش بازار

96,206.8212M

(IRT)

24h حجم معاملات

7,522.2673K

راهنما

(-0.6%)

12,705.728

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

12,974.0164

24h کمترین قیمت

12,535.3718

24h ارزش بازار

(IRT)

96,206.8212M

24h حجم معاملات

(IRT)

7,522.2673K