بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

GRT

/

IRT

گراف

12,320.71657
≈ 0

USD

24h تغییرات

-0.50123

(0%)

24h بیشترین قیمت

12,867.7374

24h کمترین قیمت

12,206.19294

(IRT)

24h ارزش بازار

678,031.389M

(IRT)

24h حجم معاملات

54,576.6102K

راهنما

(0%)

12,320.71657

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

12,867.7374

24h کمترین قیمت

12,206.19294

24h ارزش بازار

(IRT)

678,031.38900M

24h حجم معاملات

(IRT)

54,576.61020K