بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

HBAR

/

IRT

هدرا هش گراف

4,223.1
≈ 0

USD

24h تغییرات

-25.7

(-0.61%)

24h بیشترین قیمت

4,357.1

24h کمترین قیمت

4,200.6

(IRT)

24h ارزش بازار

813,105.3M

(IRT)

24h حجم معاملات

190,348.6K

راهنما

(-0.61%)

4,223.1

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

4,357.1

24h کمترین قیمت

4,200.6

24h ارزش بازار

(IRT)

813,105.3M

24h حجم معاملات

(IRT)

190,348.6K