بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

IMX

/

IRT

ایمیوتبل

91,536.966
≈ 0

USD

24h تغییرات

1,149.371

(1.27%)

24h بیشترین قیمت

97,181.3538

24h کمترین قیمت

90,190.884

(IRT)

24h ارزش بازار

626,166.0456M

(IRT)

24h حجم معاملات

6,701.1487K

راهنما

(1.27%)

91,536.966

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

97,181.3538

24h کمترین قیمت

90,190.884

24h ارزش بازار

(IRT)

626,166.0456M

24h حجم معاملات

(IRT)

6,701.1487K