بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

IMX

/

USDT

ایمیوتبل

1.6136
≈ 0

USD

24h تغییرات

0.0249

(1.57%)

24h بیشترین قیمت

1.6922

24h کمترین قیمت

1.5736

(USDT)

24h ارزش بازار

10,812.2061K

(USDT)

24h حجم معاملات

6,645.826K

راهنما

(1.57%)

1.6136

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

1.6922

24h کمترین قیمت

1.5736

24h ارزش بازار

(USDT)

10,812.2061K

24h حجم معاملات

(USDT)

6,645.8260K