بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

JASMY

/

IRT

JasmyCoin

1,698.98
≈ 0

USD

24h تغییرات

-17.81

(-1.04%)

24h بیشترین قیمت

1,750.05

24h کمترین قیمت

1,643.34

(IRT)

24h ارزش بازار

1,704,030.87M

(IRT)

24h حجم معاملات

1,000.29M

راهنما

(-1.04%)

1,698.98

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

1,750.05

24h کمترین قیمت

1,643.34

24h ارزش بازار

(IRT)

1,704,030.87M

24h حجم معاملات

(IRT)

1,000.29M