بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

JTO

/

USDT

Jito

2.773
≈ 0

USD

24h تغییرات

0.011

(0.4%)

24h بیشترین قیمت

2.811

24h کمترین قیمت

2.717

(USDT)

24h ارزش بازار

8,673.187K

(USDT)

24h حجم معاملات

3,140.627K

راهنما

(0.4%)

2.773

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

2.811

24h کمترین قیمت

2.717

24h ارزش بازار

(USDT)

8,673.187K

24h حجم معاملات

(USDT)

3,140.627K