بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

JUP

/

IRT

ژوپیتر

59,011.6359
≈ 0

USD

24h تغییرات

1,552.7679

(2.7%)

24h بیشترین قیمت

60,217.2909

24h کمترین قیمت

57,275.0255

(IRT)

24h ارزش بازار

872,244.0981M

(IRT)

24h حجم معاملات

14,808.3783K

راهنما

(2.7%)

59,011.6359

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

60,217.2909

24h کمترین قیمت

57,275.0255

24h ارزش بازار

(IRT)

872,244.0981M

24h حجم معاملات

(IRT)

14,808.3783K