بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

JUP

/

USDT

ژوپیتر

1.0206
≈ 0

USD

24h تغییرات

0.0201

(2.01%)

24h بیشترین قیمت

1.0491

24h کمترین قیمت

0.9914

(USDT)

24h ارزش بازار

14,793.6934K

(USDT)

24h حجم معاملات

14,430.1636K

راهنما

(2.01%)

1.0206

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

1.0491

24h کمترین قیمت

0.9914

24h ارزش بازار

(USDT)

14,793.6934K

24h حجم معاملات

(USDT)

14,430.1636K