بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

KAS

/

IRT

کاسپا

10,315.8
≈ 0

USD

24h تغییرات

34

(0.33%)

24h بیشترین قیمت

10,569.6

24h کمترین قیمت

10,230.9

(IRT)

24h ارزش بازار

1,092,613.1M

(IRT)

24h حجم معاملات

105,154.7K

راهنما

(0.33%)

10,315.8

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

10,569.6

24h کمترین قیمت

10,230.9

24h ارزش بازار

(IRT)

1,092,613.1M

24h حجم معاملات

(IRT)

105,154.7K