بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

KAS

/

USDT

کاسپا

0.17993
≈ 0

USD

24h تغییرات

0.00085

(0.47%)

24h بیشترین قیمت

0.18416

24h کمترین قیمت

0.17794

(USDT)

24h ارزش بازار

16,321.05306K

(USDT)

24h حجم معاملات

90,150.26297K

راهنما

(0.47%)

0.17993

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

0.18416

24h کمترین قیمت

0.17794

24h ارزش بازار

(USDT)

16,321.05306K

24h حجم معاملات

(USDT)

90,150.26297K