بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

KSM

/

IRT

کوزاما

1,311,045
≈ 0

USD

24h تغییرات

26,433

(2.06%)

24h بیشترین قیمت

1,342,793

24h کمترین قیمت

1,279,270

(IRT)

24h ارزش بازار

115,599M

(IRT)

24h حجم معاملات

87,730

راهنما

(2.06%)

1,311,045

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

1,342,793

24h کمترین قیمت

1,279,270

24h ارزش بازار

(IRT)

115,599.13M

24h حجم معاملات

(IRT)

87,730.00