بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

LINK

/

IRT

لینک

788,664.8
≈ 0

USD

24h تغییرات

-5,402.5477

(-0.68%)

24h بیشترین قیمت

807,550.6489

24h کمترین قیمت

772,445.8944

(IRT)

24h ارزش بازار

2,112,347.0182M

(IRT)

24h حجم معاملات

2,679.5207K

راهنما

(-0.68%)

788,664.8

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

807,550.6489

24h کمترین قیمت

772,445.8944

24h ارزش بازار

(IRT)

2,112,347.0182M

24h حجم معاملات

(IRT)

2,679.5207K