بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

LRC

/

IRT

لوپرینگ

9,566.0032
≈ 0

USD

24h تغییرات

-113.1593

(-1.17%)

24h بیشترین قیمت

9,840.074

24h کمترین قیمت

9,503.6256

(IRT)

24h ارزش بازار

277,170.5291M

(IRT)

24h حجم معاملات

28,724.9974K

راهنما

(-1.17%)

9,566.0032

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

9,840.074

24h کمترین قیمت

9,503.6256

24h ارزش بازار

(IRT)

277,170.5291M

24h حجم معاملات

(IRT)

28,724.9974K