بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

LRC

/

USDT

لوپرینگ

0.1669
≈ 0

USD

24h تغییرات

-0.0025

(-1.48%)

24h بیشترین قیمت

0.1714

24h کمترین قیمت

0.1651

(USDT)

24h ارزش بازار

2,738.0367K

(USDT)

24h حجم معاملات

16,296.9694K

راهنما

(-1.48%)

0.1669

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

0.1714

24h کمترین قیمت

0.1651

24h ارزش بازار

(USDT)

2,738.0367K

24h حجم معاملات

(USDT)

16,296.9694K