بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

LUNA

/

IRT

لونا

25,673.0643
≈ 0

USD

24h تغییرات

98.7435

(0.39%)

24h بیشترین قیمت

26,114.6052

24h کمترین قیمت

25,083.08

(IRT)

24h ارزش بازار

345,771.446M

(IRT)

24h حجم معاملات

13,488.2208K

راهنما

(0.39%)

25,673.0643

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

26,114.6052

24h کمترین قیمت

25,083.08

24h ارزش بازار

(IRT)

345,771.4460M

24h حجم معاملات

(IRT)

13,488.2208K