بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

MAVIA

/

IRT

Heroes of Mavia

148,724.6034
≈ 0

USD

24h تغییرات

-339.1296

(-0.23%)

24h بیشترین قیمت

159,320.3584

24h کمترین قیمت

146,957.4222

(IRT)

24h ارزش بازار

537,363.0322M

(IRT)

24h حجم معاملات

3,544.3739K

راهنما

(-0.23%)

148,724.6034

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

159,320.3584

24h کمترین قیمت

146,957.4222

24h ارزش بازار

(IRT)

537,363.0322M

24h حجم معاملات

(IRT)

3,544.3739K