بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

MAVIA

/

USDT

Heroes of Mavia

2.5846
≈ 0

USD

24h تغییرات

-0.0588

(-2.22%)

24h بیشترین قیمت

2.7776

24h کمترین قیمت

2.5543

(USDT)

24h ارزش بازار

8,972.682K

(USDT)

24h حجم معاملات

3,397.9608K

راهنما

(-2.22%)

2.5846

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

2.7776

24h کمترین قیمت

2.5543

24h ارزش بازار

(USDT)

8,972.6820K

24h حجم معاملات

(USDT)

3,397.9608K