بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

METIS

/

IRT

متیس دائو

2,830,019
≈ 0

USD

24h تغییرات

-25,039

(-0.88%)

24h بیشترین قیمت

2,909,386

24h کمترین قیمت

2,793,744

(IRT)

24h ارزش بازار

154,231M

(IRT)

24h حجم معاملات

54,035

راهنما

(-0.88%)

2,830,019

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

2,909,386

24h کمترین قیمت

2,793,744

24h ارزش بازار

(IRT)

154,231.57M

24h حجم معاملات

(IRT)

54,035.27