بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

METIS

/

USDT

متیس دائو

49.35
≈ 0

USD

24h تغییرات

-0.4

(-0.8%)

24h بیشترین قیمت

50.7

24h کمترین قیمت

48.63

(USDT)

24h ارزش بازار

2,177.73K

(USDT)

24h حجم معاملات

43,774.85

راهنما

(-0.8%)

49.35

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

50.7

24h کمترین قیمت

48.63

24h ارزش بازار

(USDT)

2,177.73K

24h حجم معاملات

(USDT)

43,774.85