بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

NEO

/

IRT

نئو

681,703.0249
≈ 0

USD

24h تغییرات

8,895.0869

(1.32%)

24h بیشترین قیمت

695,562.2822

24h کمترین قیمت

670,413.579

(IRT)

24h ارزش بازار

299,504.7817M

(IRT)

24h حجم معاملات

440,410.4758

راهنما

(1.32%)

681,703.0249

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

695,562.2822

24h کمترین قیمت

670,413.579

24h ارزش بازار

(IRT)

299,504.7817M

24h حجم معاملات

(IRT)

440,410.4758