بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

NOT

/

IRT

نات کوین

925.462512
≈ 0

USD

24h تغییرات

4.8888021

(0.53%)

24h بیشترین قیمت

953.631735

24h کمترین قیمت

917.5243336

(IRT)

24h ارزش بازار

1,294,859.7560818M

(IRT)

24h حجم معاملات

1,387.889865M

راهنما

(0.53%)

925.462512

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

953.631735

24h کمترین قیمت

917.5243336

24h ارزش بازار

(IRT)

1,294,859.7560818M

24h حجم معاملات

(IRT)

1,387.8898650M