بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

ONE

/

IRT

هارمونی

879.795328
≈ 0

USD

24h تغییرات

3.479019

(0.4%)

24h بیشترین قیمت

903.723174

24h کمترین قیمت

866.16252

(IRT)

24h ارزش بازار

203,617.281527M

(IRT)

24h حجم معاملات

229,773.109031K

راهنما

(0.4%)

879.795328

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

903.723174

24h کمترین قیمت

866.16252

24h ارزش بازار

(IRT)

203,617.281527M

24h حجم معاملات

(IRT)

229,773.109031K