بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

ORDI

/

IRT

اردینالز

2,337,477
≈ 0

USD

24h تغییرات

-25,301

(-1.07%)

24h بیشترین قیمت

2,402,835

24h کمترین قیمت

2,288,543

(IRT)

24h ارزش بازار

1,438,571M

(IRT)

24h حجم معاملات

610,151

راهنما

(-1.07%)

2,337,477

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

2,402,835

24h کمترین قیمت

2,288,543

24h ارزش بازار

(IRT)

1,438,571.81M

24h حجم معاملات

(IRT)

610,151.05