بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

PAXG

/

IRT

پکس گلد

138,284,956.96
≈ 0

USD

24h تغییرات

189,307.9

(0.14%)

24h بیشترین قیمت

138,594,635.5

24h کمترین قیمت

137,036,801.2

(IRT)

24h ارزش بازار

1,460,014.86M

(IRT)

24h حجم معاملات

10,587.89

راهنما

(0.14%)

138,284,956.96

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

138,594,635.5

24h کمترین قیمت

137,036,801.2

24h ارزش بازار

(IRT)

1,460,014.86M

24h حجم معاملات

(IRT)

10,587.89