بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

PAXG

/

USDT

پکس گلد

2,409.54
≈ 0

USD

24h تغییرات

2.75

(0.11%)

24h بیشترین قیمت

2,411.42

24h کمترین قیمت

2,393.02

(USDT)

24h ارزش بازار

24,959.22K

(USDT)

24h حجم معاملات

10,384.11

راهنما

(0.11%)

2,409.54

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

2,411.42

24h کمترین قیمت

2,393.02

24h ارزش بازار

(USDT)

24,959.22K

24h حجم معاملات

(USDT)

10,384.11