بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

RIO

/

IRT

Realio Network

80,884.368
≈ 0

USD

24h تغییرات

27.152

(0.03%)

24h بیشترین قیمت

82,900.077

24h کمترین قیمت

78,763.724

(IRT)

24h ارزش بازار

318,627.78M

(IRT)

24h حجم معاملات

3,939.084K

راهنما

(0.03%)

80,884.368

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

82,900.077

24h کمترین قیمت

78,763.724

24h ارزش بازار

(IRT)

318,627.780M

24h حجم معاملات

(IRT)

3,939.084K