بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

RIO

/

USDT

Realio Network

1.405
≈ 0

USD

24h تغییرات

0.004

(0.29%)

24h بیشترین قیمت

1.447

24h کمترین قیمت

1.375

(USDT)

24h ارزش بازار

4,709.241K

(USDT)

24h حجم معاملات

3,345.697K

راهنما

(0.29%)

1.405

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

1.447

24h کمترین قیمت

1.375

24h ارزش بازار

(USDT)

4,709.241K

24h حجم معاملات

(USDT)

3,345.697K