بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

RNDR

/

IRT

رندر

390,785
≈ 0

USD

24h تغییرات

2,439

(0.63%)

24h بیشترین قیمت

413,954

24h کمترین قیمت

387,217

(IRT)

24h ارزش بازار

1,043,626M

(IRT)

24h حجم معاملات

2,618K

راهنما

(0.63%)

390,785

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

413,954

24h کمترین قیمت

387,217

24h ارزش بازار

(IRT)

1,043,626.53M

24h حجم معاملات

(IRT)

2,618.68K