بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

RUNE

/

IRT

THORChain

270,721
≈ 0

USD

24h تغییرات

4,921

(1.85%)

24h بیشترین قیمت

283,960

24h کمترین قیمت

265,461

(IRT)

24h ارزش بازار

1,113,091M

(IRT)

24h حجم معاملات

4,050K

راهنما

(1.85%)

270,721

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

283,960

24h کمترین قیمت

265,461

24h ارزش بازار

(IRT)

1,113,091.51M

24h حجم معاملات

(IRT)

4,050.25K