بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

RUNE

/

USDT

THORChain

4.7324
≈ 0

USD

24h تغییرات

0.0965

(2.08%)

24h بیشترین قیمت

4.9473

24h کمترین قیمت

4.6262

(USDT)

24h ارزش بازار

18,955.9553K

(USDT)

24h حجم معاملات

3,958.288K

راهنما

(2.08%)

4.7324

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

4.9473

24h کمترین قیمت

4.6262

24h ارزش بازار

(USDT)

18,955.9553K

24h حجم معاملات

(USDT)

3,958.2880K