بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

SKL

/

IRT

اسکیل نتورک

2,932.5
≈ 0

USD

24h تغییرات

52.1

(1.81%)

24h بیشترین قیمت

3,045.4

24h کمترین قیمت

2,872.4

(IRT)

24h ارزش بازار

501,104M

(IRT)

24h حجم معاملات

168,366K

راهنما

(1.81%)

2,932.5

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

3,045.4

24h کمترین قیمت

2,872.4

24h ارزش بازار

(IRT)

501,104.0M

24h حجم معاملات

(IRT)

168,366.0K