بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

SUI

/

IRT

Sui

48,369.274
≈ 0

USD

24h تغییرات

-992.146

(-2.01%)

24h بیشترین قیمت

49,723.122

24h کمترین قیمت

47,692.37

(IRT)

24h ارزش بازار

1,537,260.901M

(IRT)

24h حجم معاملات

31,617.035K

راهنما

(-2.01%)

48,369.274

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

49,723.122

24h کمترین قیمت

47,692.37

24h ارزش بازار

(IRT)

1,537,260.901M

24h حجم معاملات

(IRT)

31,617.035K