بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

SUI

/

USDT

Sui

0.841
≈ 0

USD

24h تغییرات

-0.015

(-1.75%)

24h بیشترین قیمت

0.866

24h کمترین قیمت

0.829

(USDT)

24h ارزش بازار

15,401.946K

(USDT)

24h حجم معاملات

18,189.302K

راهنما

(-1.75%)

0.841

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

0.866

24h کمترین قیمت

0.829

24h ارزش بازار

(USDT)

15,401.946K

24h حجم معاملات

(USDT)

18,189.302K