بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

TIA

/

USDT

سلستیا

6.5116
≈ 0

USD

24h تغییرات

-0.0262

(-0.4%)

24h بیشترین قیمت

6.7797

24h کمترین قیمت

6.3664

(USDT)

24h ارزش بازار

12,109.6029K

(USDT)

24h حجم معاملات

1,849.0961K

راهنما

(-0.4%)

6.5116

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

6.7797

24h کمترین قیمت

6.3664

24h ارزش بازار

(USDT)

12,109.6029K

24h حجم معاملات

(USDT)

1,849.0961K