بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

UPO

/

IRT

UpOnly

3,859.975
≈ 0

USD

24h تغییرات

228.9343

(6.3%)

24h بیشترین قیمت

3,917.58369

24h کمترین قیمت

3,619.18726

(IRT)

24h ارزش بازار

6,284.10332M

(IRT)

24h حجم معاملات

1,687.30719K

راهنما

(6.3%)

3,859.975

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

3,917.58369

24h کمترین قیمت

3,619.18726

24h ارزش بازار

(IRT)

6,284.10332M

24h حجم معاملات

(IRT)

1,687.30719K