بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

WIF

/

USDT

داگ ویف هت

2.5614
≈ 0

USD

24h تغییرات

0.018

(0.71%)

24h بیشترین قیمت

2.678

24h کمترین قیمت

2.5138

(USDT)

24h ارزش بازار

29,855.288K

(USDT)

24h حجم معاملات

11,495.6543K

راهنما

(0.71%)

2.5614

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

2.678

24h کمترین قیمت

2.5138

24h ارزش بازار

(USDT)

29,855.2880K

24h حجم معاملات

(USDT)

11,495.6543K