بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

YFI

/

IRT

یرن فایننس

339,313,931.2
≈ 0

USD

24h تغییرات

-756,114.96

(-0.22%)

24h بیشترین قیمت

344,045,639.47

24h کمترین قیمت

336,384,049.68

(IRT)

24h ارزش بازار

1,054,468.39M

(IRT)

24h حجم معاملات

3,098.7

راهنما

(-0.22%)

339,313,931.2

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

344,045,639.47

24h کمترین قیمت

336,384,049.68

24h ارزش بازار

(IRT)

1,054,468.39M

24h حجم معاملات

(IRT)

3,098.70