بازار پیش عرضه همستر

همستر رو قبل از لیست شدن بگیر!

پیش

خرید

پیش

فروش
asset icon

ZK

/

IRT

زی کی سینک

11,189.312
≈ 0

USD

24h تغییرات

645.928

(6.13%)

24h بیشترین قیمت

11,661.2416

24h کمترین قیمت

10,527.951

(IRT)

24h ارزش بازار

911,012.3194M

(IRT)

24h حجم معاملات

82,356.511K

راهنما

(6.13%)

11,189.312

USD

≈ 0

24h بیشترین قیمت

11,661.2416

24h کمترین قیمت

10,527.951

24h ارزش بازار

(IRT)

911,012.3194M

24h حجم معاملات

(IRT)

82,356.5110K